Les races de cuc de seda que són patrimoni de l'AERCEGSA.

RACES ESPANYOLES